Yesterdays

2018
27 x 29 x 29
HP inkjet on photo paper in UV marine grade epoxy